top of page

POLITIKA E PRIVATËSISË

 

Të dhënat e dhëna në Komunën e San Demetrio Corone  përmes faqes së internetit www.festivaldellacanzonearbereshe.com do të trajtohen në përputhje me dispozitat e legjislacionit aktual të privatësisë, veçanërisht me Rregulloren (EU) 671 Rregullorja Mbrojtja e Përgjithshme e të Dhënave). Në përputhje me legjislacionin e sipërpërmendur dhe në veçanti me nenin. 13 të Rregullores së sipërpërmendur, si dhe Direktiva 2002/58 / KE, e përditësuar nga Direktiva 2009/136 KE mbi temën e cookies si dhe dispozitat e dispozitës së Autoritetit Garantues për mbrojtjen e të dhënave personale të datës 8 maj 2014 , përsëri në temën e cookies, ne ju ofrojmë informacionin e mëposhtëm në lidhje me përpunimin e të dhënave personale.

1. Kontrolluesi i të dhënave
Pronari i përpunimit të të dhënave personale është Komuna e San Demetrio Corone me numër TVSH 01103740781 me zyrë të regjistruar në Via Domenico Mauro, 82 San Demetrio Corone. Për çdo informacion të mëtejshëm në lidhje me përpunimin e të dhënave personale është e nevojshme të dërgoni një email në: info@festivaldispoleto.com.

2. Të dhënat që i nënshtrohen përpunimit
Të dhënat e navigimit
Për arsye sigurie dhe për përmbushjen e detyrimeve specifike ligjore, të dhënat e lidhjes teknike të përdoruesve regjistrohen në skedarë teksti të ruajtur në memorien e serverit (të ashtuquajturat skedarë Log).

Brenda skedarëve të regjistrit regjistrohen një sërë të dhënash teknike si:
adresa IP e vizitorit;
Data dhe ora e hyrjes;
Faqja e shfaqur;
Çdo faqe interneti e origjinës;
Shfletuesi dhe sistemi operativ i përdorur.

Këto të dhëna bëjnë të mundur gjurmimin e identitetit të pronarit të lidhjes, por kjo vetëm pas kontrolleve të veçanta teknike që mund të kryhen vetëm nga autoriteti gjyqësor. Në asnjë rast operatorët tanë nuk do të jenë në gjendje të gjurmojnë në mënyrë të pavarur identitetin e vizitorëve përmes këtyre të dhënave të lundrimit dhe në asnjë rast nuk do të kryhet ribashkimi me burime të tjera të dhënash që mund të posedojmë për të gjurmuar shtigjet e lundrimit të përdoruesve të veçantë.

Biskota
Për më shumë informacion rreth përdorimit të cookies nga www.festivaldispoleto.com dhe kompanitë e palëve të treta, ju lutemi vizitoni këtë faqe ku mund të konsultoheni me informacionin e detajuar:   Politika e kukive

Të dhënat e ofruara vullnetarisht
Informacion specifik do të jepet sa herë që aksesi në shërbime të caktuara i nënshtrohet një procedure regjistrimi që përfshin komunikimin e të dhënave personale të përdoruesit. Ky dhënie e të dhënave, ndonjëherë, mund të kryhet nga përdoruesi në mënyrë të thjeshtuar përmes procedurave të "lidhjes" me shërbime të jashtme (siç është Facebook Connect) të cilat, pas pëlqimit të qartë të palës së interesuar, do të transmetojnë automatikisht dhe elektronikisht të dhënat e nevojshme. për ofrimin e shërbimit të kërkuar.

Marrja e të dhënave, aty ku kërkohet, është parakushti i domosdoshëm për të aksesuar shërbimet e ofruara nga ana jonë. rrjeti.

3. Qëllimi i trajtimit
Ne përdorim të dhënat e navigimit dhe ato që na jepen vullnetarisht nga përdoruesit vetëm për qëllimet për të cilat janë mbledhur të dhënat.
Skedarët e regjistrave përpunohen nga ne për të kontrolluar funksionimin e saktë të faqes dhe për të mbrojtur sistemet tona nga çdo sulm kibernetik;

Të dhënat personale të dhëna vullnetarisht përpunohen:
Të jetë në gjendje të ofrojë shërbimet e kërkuara;
Për të kryer çdo operacion faturimi (në rastin e shërbimeve me pagesë);
Të jetë në gjendje të ofrojë shërbimin e buletinit ose të dërgojë komunikime reklamuese;
Për të qenë në gjendje të përpunoni kërkesat specifike të përdoruesve automatikisht ose manualisht.
Cookies trajtohen në përputhje me atë që tregohet në informacionin specifik:   Politika e kukive

4. Metodat e përpunimit
Përpunimi kryhet me anë të operacioneve ose serive të operacioneve të treguara në Art. 4, paragrafi 1, n. 2 i Rregullores (BE) 2016/679: grumbullimi, regjistrimi, organizimi, ruajtja, konsultimi, strukturimi, përpunimi, përshtatja, modifikimi, përzgjedhja, nxjerrja, krahasimi, përdorimi, përhapja, ndërlidhja, bllokimi, shkatërrimi. Përpunimi kryhet nga Kontrolluesi i të Dhënave dhe/ose nga operatorët e përpunimit të caktuar nga Kontrolluesi i të Dhënave ose nga çdo Përpunues i të Dhënave i caktuar nga Kontrolluesi i të Dhënave në përputhje me nenin. 28 të Rregullores (BE) 2016/679.

Të dhënat që përpunohen përpunohen me mjete IT në një mënyrë kryesisht të automatizuar. Ndërhyrja manuale nga operatorët "të autorizuar për përpunim" parashikohet vetëm në raste të veçanta dhe të kufizuara, zakonisht me kërkesë të personit të interesuar. Vërehen masa të përshtatshme sigurie për të parandaluar humbjen e të dhënave, përdorimin e paligjshëm ose të pasaktë dhe aksesin e paautorizuar.

5. Konferenca jo e detyrueshme
Përveç asaj që specifikohet për të dhënat e navigimit (skedarët e ditarit), dhe pjesërisht për cookie-t (të cilat në çdo rast mund të bllokohen dhe/ose fshihen duke përdorur funksione specifike të integruara në shfletues), përdoruesi është i lirë të japë të dhëna personale ose që nuk tregohen në formularët e kërkesës për regjistrim dhe/ose informacion. Megjithatë, duhet theksuar se mos sigurimi i tyre mund ta bëjë të pamundur marrjen e asaj që kërkohet.

6. Ruajtja e të dhënave
Në përputhje me dispozitat e nenit. 5 paragrafi 1, let. e) të Rregullores (BE) 2016/679, të dhënat personale ruhen për kohën e nevojshme për arritjen e qëllimeve për të cilat përpunohen të dhënat si dhe për kryerjen e qëllimeve administrative-kontabël dhe, në çdo rast, jo më vonë se dhjetë. vite nga ndërprerja e përpunimit.

7. Komunikimi i të dhënave.
Të dhënat personale mund të vihen në dijeni të operatorëve të cilët, të autorizuar, janë përgjegjës për përpunimin dhe mund t'u komunikohen për qëllimet e përmendura në pikën 3, bashkëpunëtorëve të jashtëm, të cilëve komunikimi është i nevojshëm për përmbushjen e saktë të qëllimeve të treguara në pikë. 3. Të dhënat personale të të dhënave mund t'u komunikohen edhe marrësve të tjerë, të caktuar në bazë të nenit 28 të Rregullores (BE) 2016/679 Menaxherët e përpunimit të të dhënave për përmbushjen e qëllimeve specifike të përpunimit të përmendura në pikën 1 (p.sh.: subjektet që ofrojnë shërbime për menaxhimin e sistemit të informacionit dhe rrjetit të komunikimit online, Studio Società në kuadrin e marrëdhënieve të asistencës dhe konsulencës, etj.).

Lista e çdo përpunuesi të të dhënave të caktuar nga kontrolluesi i të dhënave përditësohet vazhdimisht nga Fondacioni.

8. Transferimi i të dhënave jashtë vendit
Të dhënat personale të dhëna normalisht nuk do të transferohen jashtë Bashkimit Evropian: përndryshe do të transferohen vetëm të dhënat personale të nevojshme për realizimin e qëllimeve dhe masave të përcaktuara në Kapitullin V të Rregullores.

9. Të drejtat e të interesuarit
Nenet 15 deri në 22 të Rregullores (BE) 2016/679 i japin palës së interesuar ushtrimin e të drejtave specifike, duke përfshirë atë të marrjes nga pronari konfirmimin e ekzistencës ose jo të të dhënave të tyre personale dhe vënien e tyre të disponueshme në formë të kuptueshme; i interesuari ka të drejtë të dijë origjinën e të dhënave, qëllimin dhe metodat e përpunimit, logjikën e zbatuar në përpunim, identitetin e pronarit dhe subjektet të cilëve mund t'u komunikohen të dhënat; i interesuari ka gjithashtu të drejtën të marrë përditësimin, korrigjimin dhe integrimin e të dhënave, anulimin, kufizimin e përpunimit, shndërrimin në formë anonime ose bllokimin e të dhënave të përpunuara në kundërshtim me ligjin si dhe transportueshmërinë e të dhënave; i interesuari ka të drejtë të kundërshtojë, për arsye legjitime, përpunimin e të dhënave.

Pa paragjykuar çdo ankim tjetër administrativ dhe gjyqësor, nëse besoni se përpunimi i të dhënave tuaja shkel dispozitat e Rregullores (BE) 2016/679, në përputhje me nenin. 77 të Rregullores së sipërpërmendur, ju keni të drejtë të bëni ankesë pranë Autoritetit Mbikëqyrës (dmth: Garantit për mbrojtjen e të dhënave personale).

10. Kërkesat për anulim nga shërbime specifike

Kërkesa për anulim të të dhënave personale mund të çojë në ndërprerjen e shërbimeve të ofruara, përdorimi i të cilave ishte subjekt i pranimit të përpunimit të tyre.

11. Shërbimi i buletinit
www.festivaldellamusicaarbereshe.com NUK dërgon spam. Çdo email u dërgohet përdoruesve tanë pas një kërkese të qartë (duke u regjistruar në Double OptIn).
Megjithatë, është e mundur të çregjistroheni nga Buletini në çdo kohë përmes procedurës së treguar në fund të buletinit.
Nëse besoni se jeni viktimë e SPAM-it, ju lutemi na kontaktoni.

bottom of page